Tổng Bí thư: Sớm kiện toàn, sắp xếp các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước

Tổng Bí thư: Sớm kiện toàn, sắp xếp các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước

Bộ Chính trị thống nhất cao là cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước một cách đồng bộ, đáp ứng yêu cầu kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
|< < 1 2 3 > >|